Trestní a rodinné právo

Hlavním zaměřením naší advokátní kanceláře jsou služby v oblasti trestního a rodinného práva.

Zastupování poškozených

 • Zajištění bezpečného provedení klientů trestním řízením
 • Sepsání trestního oznámení
 • Uplatnění nároku na náhradu škody a nemajetkové újmy včetně vymáhání této škody v následném exekučním řízení
 • Zastoupení v řízení o poskytnutí peněžité pomoci
 • Zastoupení v navazujícím občanskoprávním řízení o náhradě škody
 • Zprostředkování případné psychologické pomoci

Obhajoba v trestním řízení

 • Obhajoba ve všech stádiích trestního řízení
 • Podání dovolání
 • Zastupování v řízení o podmínečném propuštění

Rodinné právo

Sepis a podání návrhu a zastupování v řízení:

 • O rozvod manželství
 • O péči a výživě k nezletilému dítěti
 • Vypořádání společného jmění manželů
 • Určení či popření otcovství

Další oblasti práva, ve kterých vám můžeme poskytnout právní pomoc:

Občanské právo

 • sepis a revize smluvní dokumentace
 • bytové spoluvlastnictví
 • zastupování v dědickém řízení
 • zastupování v souvislosti s náhradou škody
 • zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • určovací žaloby a žaloby na plnění

Právo nemovitostí

 • sepis a revize kupních nebo darovacích smluv
 • sepis návrhu na vklad do katastru nemovitostí
 • komplexní služby při převodech nemovitostí (advokátní úschova, prohlášení o pravosti podpisu)
 • zastupování při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

Obchodní právo

 • sepis a revize smluvní dokumentace
 • zakládání a změny společností a družstev
 • převody obchodních podílů
 • účast a jednání na valných hromadách a členských schůzích
 • zápisy do veřejných rejstříků
 • tvorba a úpravy všeobecných obchodních podmínek

Správní právo

 • zastupování ve věcech přestupků
 • zastupování před správními orgány a soudy
 • sepis a podání správních žalob
 • sepis a podání kasačních stížností

Exekuční řízení

 • zastupování v exekučním řízení
 • sepsání návrhu na zastavení a odklad exekuce